IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB
128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose 6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver
7.000k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 9.800k 10.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 10.000k 11.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold 10.200k 11.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red 11.400k Máy không phụ kiện

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ