IPHONE CŨ 99%
32GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose 7.200k 9.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver 7.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
7.400k 9.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
7.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 10.600k 12.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver 12.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 10.600k 12.600k 13.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red 12.800k Máy không phụ kiện

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ