IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB
128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Black
Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Silver
6.100k Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Rose
6.300k Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Gold
6.500k Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Plus Rose 8.100k
9.300k
Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Silver 8.300k Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Black
8.500k
9.500k
Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Gold
8.700k 9.700k
Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Red 9.900k Máy zin keng + 600k
IPHONE 8 Gold
10.300k
Máy zin còn Bh Apple
IPHONE 8 Plus Gray
13.100k
Máy zin còn Bh Apple
IPHONE 8 Plus Gold
13.500k
Máy zin còn Bh Apple
IPHONE 8 Plus Red
13.900k
Máy zin còn Bh Apple
IPHONE X Gray
15.300k
Máy zin còn Bh Apple
IPHONE X Silver
15.500k
Máy zin còn Bh Apple

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ